Bereid je goed voor op de Cito-toets met de Citotrainer

Elk schooljaar leggen kinderen in het basisonderwijs de Cito-toets af. De leerkrachten nemen ook nog andere toetsen af. Twee keer per jaar leggen leerlingen een toets af voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Aan het einde van de laatste groepen maken leerlingen de entreetoets en in groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Dat zijn alles bij elkaar genomen heel wat toetsen. En dat zijn dus ook heel wat momenten om je druk om te maken. De meeste kinderen vinden een toets maken al erg spannend. Maar voor de Cito-toets kunnen de zenuwen helemaal behoorlijk oplopen. Dit komt de resultaten, of de score zo je wilt, meestal niet ten goede. Om kinderen meer vertrouwd te maken met de manier van toetsen, kunnen zij de methode oefenen met de Citotrainer. Door te oefenen, raken zij bekend met de manier waarop hun kennis wordt getest. Hierdoor ontwikkelen zij een groter gevoel van zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen betekent vaak ook een beter resultaat. En dat is mooi meegenomen.

Wat is de Cito-toets?

De Cito-toets is een methode die het kennisniveau van leerlingen in het basisonderwijs toetst. Door kinderen ieder jaar te toetsen, volgen de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen in de verschillende leervakken. Kinderen worden al in groep 1 getoetst om vertrouwd te raken met een toetsmoment. Deze toetsen worden soms ook afgenomen met de computer. Onderdelen die in groep 1 en 2 o.a. in de toets aan bod komen, zijn rekenen en woordenschat. In groep 3 komen daar lezen, spellen en rekenen bij. Vanaf groep 4 bestaat de Cito-toets ook uit het onderdeel begrijpend lezen. In de entreetoets groep 7 en de eindtoets wordt ook de toets studievaardigheden afgenomen.

Wat meet de Cito-eindtoets?

De onderdelen van de Cito-toets beoordelen het niveau van een leerling op het gebied van taal, rekenen of wiskunde, wereldori├źntatie en studievaardigheden. De leerlingen krijgen na het maken van de toets een score. De laatste score is 501 en de hoogst mogelijke score is 550. De score is een indicatie van het onderwijsniveau dat kinderen kunnen gaan volgen op het vervolgonderwijs of de middelbare school. De score van de Cito-toets kan helpen bij het kiezen van een middelbare school. De resultaten van deze toets geven het niveau van middelbaar onderwijs aan dat een kind aankan. Het is een belangrijke score, maar geen doorslaggevende. De leerkracht van groep 8 baseert zijn advies voor vervolgonderwijs ook op de scores van het Leerlingen Volg Systeem.

Kijken de middelbare scholen ook naar de Cito-scores?

De middelbare scholen kennen de uitslag van de Cito-toets van leerlingen die zich aanmelden voor vervolgonderwijs. Als zij meer aanmeldingen hebben dan dat er plaats is voor leerlingen, kan een middelbare school besluiten een bepaalde Cito-score als toelatingseis te laten gelden.

Kun je de Cito-toets oefenen?

Je kunt niet de antwoorden op de vragen oefenen. De vragen zijn niet van tevoren bekend en elke toets is weer anders. Door te oefenen met de Citotrainer, oefen je de manier van toetsen en raak je vertrouwd met de manier waarop vragen worden gesteld en hoe het antwoordformulier werkt. Kinderen die de methode oefenen met de Citotrainer en daardoor de methode begrijpen, worden er minder zenuwachtig van en gaan de toets met meer zelfvertrouwen tegemoet. Je kunt een Cito-toets niet zo oefenen dat je een hoge score kunt halen.

Wat is de Citotrainer?

De Citotrainer is de manier om de Cito-toets te oefenen. Met de Citotrainer beantwoorden leerlingen uit groep 1 bijvoorbeeld vragen uit de onderdelen classificeren en waarnemen. Leerlingen uit groep 2 trainen voor het toetsonderdeel woordenschat. Voor groep 3 zijn er ook rekenoefeningen. In groep 4 komen woordenschat, spelling, begrijpend lezen, rekenen en het leestempo aan bod. In groep 5 wordt verder geoefend met het leestempo, woordvolgorde, spelling, begrijpend luisteren en begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Met de Citotrainer oefenen kinderen die onderdelen waarop zij in hun schooljaar worden getoetst.

Waarom is het belangrijk de opgaven uit de Citotrainer te oefenen?

Natuurlijk is het goed om je voor te bereiden op de Cito-toetsen. Maar het is belangrijk dat kinderen voorbereid zijn op de begrippen die in de toets worden gebruikt. Bijvoorbeeld: kinderen in de groepen 2 en 3 wordt gevraagd een serie plaatjes op volgorde van steeds groter te rangschikken. De plaatjes moeten dan in de leesrichting, dus van links naar rechts, worden gezet. Andersom, van rechts naar links, zou dezelfde serie plaatjes op volgorde van steeds kleiner worden gerangschikt. Kinderen moeten begrijpen waarom dat antwoord niet goed is. Daarom is het fijn als kinderen met de begrippen uit dit voorbeeld bekend zijn. Dit kun je bereiken door met de Citotrainer te oefenen.

Hoe bereiden de leerkrachten van basisscholen de kinderen voor op de Cito-toets?

Elke basisschool laat de kinderen ook oefenen door een Cito-toets te maken. Zij oefenen in een echte toetsomgeving, dat wil zeggen dat de tafeltjes uit elkaar worden gezet, dat de antwoorden op een echt antwoordformulier worden ingevuld en dat alle vragen binnen een bepaalde tijd moeten worden beantwoord. Daarna neemt de leerkracht de vragen en antwoorden per onderdeel met de klas door. Voor ouders die thuis extra aandacht willen besteden aan de voorbereiding op de Cito-toets, is er de Citotrainer.

Wanneer begint de leerkracht met het oefenen van de Cito-toets in de klas?

Meestal begint de leerkracht in december met het laten zien van het toetsboekje en het antwoordenblad. Dit is ook het moment waarop de leerkracht de manier van vragen stellen met de kinderen bespreekt. Ook komen dan de verschillende toetsonderdelen aan bod. Meestal oefenen de leerkrachten in januari met een toets die lijkt op de echte toets voor wat betreft de opstelling van de tafels in de klas en de tijd waarbinnen de leerlingen de vragen moeten beantwoorden.

Wat kun je als ouder allemaal doen om je kind voor te bereiden op de Cito-toets?

Oefenen met de Citotrainer is goed voor het zelfvertrouwen. Verder is het belangrijk dat je kind op de dag van de Cito-toets goed is uitgerust en er op een positieve manier naar uitkijkt. Vermijd het opbouwen van extra spanning door het belang van het moment te benadrukken. Je zoon of dochter is waarschijnlijk toch al zenuwachtig. Als je thuis met de Citotrainer hebt geoefend en je kind heeft ook in groep 7 en 8 al een paar keer een oefentoets gemaakt, dan is hij of zij goed voorbereid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *