Bereid je goed voor op de Cito-toets met de Citotrainer

Elk schooljaar leggen kinderen in het basisonderwijs de Cito-toets af. De leerkrachten nemen ook nog andere toetsen af. Twee keer per jaar leggen leerlingen een toets af voor het Leerling Volg Systeem (LVS). Aan het einde van de laatste groepen maken leerlingen de entreetoets en in groep 8 wordt de Cito-eindtoets afgenomen. Dat zijn alles bij elkaar genomen heel wat toetsen. En dat zijn dus ook heel wat momenten om je druk om te maken. De meeste kinderen vinden een toets maken al erg spannend. Maar voor de Cito-toets kunnen de zenuwen helemaal behoorlijk oplopen. Dit komt de resultaten, of de score zo je wilt, meestal niet ten goede. Om kinderen meer vertrouwd te maken met de manier van toetsen, kunnen zij de methode oefenen met de Citotrainer. Door te oefenen, raken zij bekend met de manier waarop hun kennis wordt getest. Hierdoor ontwikkelen zij een groter gevoel van zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen betekent vaak ook een beter resultaat. En dat is mooi meegenomen.

Wat is de Cito-toets?

De Cito-toets is een methode die het kennisniveau van leerlingen in het basisonderwijs toetst. Door kinderen ieder jaar te toetsen, volgen de leerkrachten de ontwikkelingen van de leerlingen in de verschillende leervakken. Kinderen worden al in groep 1 getoetst om vertrouwd te raken met een toetsmoment. Deze toetsen worden soms ook afgenomen met de computer. Onderdelen die in groep 1 en 2 o.a. in de toets aan bod komen, zijn rekenen en woordenschat. In groep 3 komen daar lezen, spellen en rekenen bij. Vanaf groep 4 bestaat de Cito-toets ook uit het onderdeel begrijpend lezen. In de entreetoets groep 7 en de eindtoets wordt ook de toets studievaardigheden afgenomen.

Wat meet de Cito-eindtoets?

De onderdelen van de Cito-toets beoordelen het niveau van een leerling op het gebied van taal, rekenen of wiskunde, wereldoriëntatie en studievaardigheden. De leerlingen krijgen na het maken van de toets een score. De laatste score is 501 en de hoogst mogelijke score is 550. De score is een indicatie van het onderwijsniveau dat kinderen kunnen gaan volgen op het vervolgonderwijs of de middelbare school. De score van de Cito-toets kan helpen bij het kiezen van een middelbare school. De resultaten van deze toets geven het niveau van middelbaar onderwijs aan dat een kind aankan. Het is een belangrijke score, maar geen doorslaggevende. De leerkracht van groep 8 baseert zijn advies voor vervolgonderwijs ook op de scores van het Leerlingen Volg Systeem.

Kijken de middelbare scholen ook naar de Cito-scores?

De middelbare scholen kennen de uitslag van de Cito-toets van leerlingen die zich aanmelden voor vervolgonderwijs. Als zij meer aanmeldingen hebben dan dat er plaats is voor leerlingen, kan een middelbare school besluiten een bepaalde Cito-score als toelatingseis te laten gelden.

Kun je de Cito-toets oefenen?

Je kunt niet de antwoorden op de vragen oefenen. De vragen zijn niet van tevoren bekend en elke toets is weer anders. Door te oefenen met de Citotrainer, oefen je de manier van toetsen en raak je vertrouwd met de manier waarop vragen worden gesteld en hoe het antwoordformulier werkt. Kinderen die de methode oefenen met de Citotrainer en daardoor de methode begrijpen, worden er minder zenuwachtig van en gaan de toets met meer zelfvertrouwen tegemoet. Je kunt een Cito-toets niet zo oefenen dat je een hoge score kunt halen.

Wat is de Citotrainer?

De Citotrainer is de manier om de Cito-toets te oefenen. Met de Citotrainer beantwoorden leerlingen uit groep 1 bijvoorbeeld vragen uit de onderdelen classificeren en waarnemen. Leerlingen uit groep 2 trainen voor het toetsonderdeel woordenschat. Voor groep 3 zijn er ook rekenoefeningen. In groep 4 komen woordenschat, spelling, begrijpend lezen, rekenen en het leestempo aan bod. In groep 5 wordt verder geoefend met het leestempo, woordvolgorde, spelling, begrijpend luisteren en begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Met de Citotrainer oefenen kinderen die onderdelen waarop zij in hun schooljaar worden getoetst.

Waarom is het belangrijk de opgaven uit de Citotrainer te oefenen?

Natuurlijk is het goed om je voor te bereiden op de Cito-toetsen. Maar het is belangrijk dat kinderen voorbereid zijn op de begrippen die in de toets worden gebruikt. Bijvoorbeeld: kinderen in de groepen 2 en 3 wordt gevraagd een serie plaatjes op volgorde van steeds groter te rangschikken. De plaatjes moeten dan in de leesrichting, dus van links naar rechts, worden gezet. Andersom, van rechts naar links, zou dezelfde serie plaatjes op volgorde van steeds kleiner worden gerangschikt. Kinderen moeten begrijpen waarom dat antwoord niet goed is. Daarom is het fijn als kinderen met de begrippen uit dit voorbeeld bekend zijn. Dit kun je bereiken door met de Citotrainer te oefenen.

Hoe bereiden de leerkrachten van basisscholen de kinderen voor op de Cito-toets?

Elke basisschool laat de kinderen ook oefenen door een Cito-toets te maken. Zij oefenen in een echte toetsomgeving, dat wil zeggen dat de tafeltjes uit elkaar worden gezet, dat de antwoorden op een echt antwoordformulier worden ingevuld en dat alle vragen binnen een bepaalde tijd moeten worden beantwoord. Daarna neemt de leerkracht de vragen en antwoorden per onderdeel met de klas door. Voor ouders die thuis extra aandacht willen besteden aan de voorbereiding op de Cito-toets, is er de Citotrainer.

Wanneer begint de leerkracht met het oefenen van de Cito-toets in de klas?

Meestal begint de leerkracht in december met het laten zien van het toetsboekje en het antwoordenblad. Dit is ook het moment waarop de leerkracht de manier van vragen stellen met de kinderen bespreekt. Ook komen dan de verschillende toetsonderdelen aan bod. Meestal oefenen de leerkrachten in januari met een toets die lijkt op de echte toets voor wat betreft de opstelling van de tafels in de klas en de tijd waarbinnen de leerlingen de vragen moeten beantwoorden.

Wat kun je als ouder allemaal doen om je kind voor te bereiden op de Cito-toets?

Oefenen met de Citotrainer is goed voor het zelfvertrouwen. Verder is het belangrijk dat je kind op de dag van de Cito-toets goed is uitgerust en er op een positieve manier naar uitkijkt. Vermijd het opbouwen van extra spanning door het belang van het moment te benadrukken. Je zoon of dochter is waarschijnlijk toch al zenuwachtig. Als je thuis met de Citotrainer hebt geoefend en je kind heeft ook in groep 7 en 8 al een paar keer een oefentoets gemaakt, dan is hij of zij goed voorbereid.

Hoe kan je de CITO-toets oefenen?

Als afsluiting van de basisschool worden kinderen in groep 8 getest op hun leerniveau door middel van de CITO toets. In deze toets wordt kinderen hun kennis getest op verschillende onderwerpen die zij doorgaans hun schoolperiode geleerd hebben. De CITO toets bestaat uit de onderdelen rekenen, taal, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Het kan voor kinderen handig zijn om voor de CITO toets te oefenen, zodat zij bekend zijn met de onderwerpen en de vraagstelling.

Thuis oefenen

Wanneer buiten school geoefend wordt voor de CITO toets, is het kind gewend aan bepaalde vraagstellingen en zal hierdoor minder gespannen zijn voor de officiële CITO toets. Op het internet zijn verschillende websites te vinden waar de CITO toets geoefend kan worden. Zo kan een kind thuis op zijn gemak wennen aan de vraagstelling en eventueel nog hulp vragen. Maak wel duidelijk dat tijdens de echte toets geen hulp gevraagd mag worden. Wanneer een kind moeite heeft met bepaalde onderwerpen, kan het nuttig zijn om hier extra aandacht aan te besteden en om meer vragen van deze categorie online te oefenen.

Op school oefenen

Vanaf groep 1 worden al jaarlijks tussentijdse CITO toetsen afgenomen om het leerniveau van een kind bij te houden. Wanneer een kind tussentijds laag scoort in bepaalde categorieën, kan school begeleiding geven om deze onderdelen te verbeteren. Daarnaast wordt voorafgaand aan de officiële CITO toets in de klas geoefend. Zo wordt het principe uitgelegd van de opgaven en het antwoordformulier en worden er voorbeeldvragen behandeld. Ook oefenen de kinderen zoals het er tijdens de officiële toets ook aan toe gaat. In een toets opstelling, zonder overleg en binnen een bepaalde tijd moeten de kinderen vragen beantwoord die vergelijkbaar zijn aan de vragen op de CITO toets.

Ter voorbereiding op de CITO toets is het belangrijk om de vraagstelling te begrijpen en de verschillende categorieën voldoende te beheersen. Daarnaast is het essentieel dat het kind goed uitgerust is en de toets niet teveel spanning met zich meebrengt om optimaal te kunnen presteren. Leg niet teveel druk op uw kind en vertrouw op het feit dat het kind voldoende kennis heeft opgedaan tijdens de afgelopen schooljaren en naar behoren zal presteren.

Schooladvies en de CITO-toets

Wanneer een kind in groep acht komt te zitten, dan zal het jaar worden afgesloten met de CITO toets. Deze test bepaald voor een groot gedeelte welk niveau het kind zal gaan volgen op de middelbare school. De uitkomst van deze toets is van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van het kind. De scholen dienen wel enkele regels te volgen met betrekking tot het uiteindelijke schooladvies.

Regels schooladvies en toelating:

  • De basisschool moet voor 1 maart het schooladvies hebben vastgesteld.
  • Het moet gaan om een bindend schooladvies. De middelbare school zal het kind toelaten op het niveau dat is doorgegeven door de basisschool. Het is mogelijk om het kind uiteindelijk op een hoger of lager niveau te laten plaatsen met toestemming van de ouders.
  • Elke leerling in groep acht zal een verplichte eindtoets afleggen, deze uitslag zal als een tweede gegeven worden gebruikt.

Hetzelfde schooladvies voor ouders en scholen

Lange tijd werkte bepaalde basisscholen met een dubbel schooladvies, eentje voor de ouders van het kind en een voor de middelbare scholen. In deze gevallen kwam het schooladvies niet overeen, dit is niet langer meer toegestaan. Beide moeten één en hetzelfde schooladvies te horen krijgen.

Dubbel schooladvies mag

Er zijn een grote groep basisscholen die enkel en alleen met een enkelvoudig schooladvies werkt. Dat wil zeggen dat een kind een vmbo, havo of vwo advies kan krijgen en geen vmbo-t/havo advies. De Onderwijsinspectie is niet akkoord gegaan met deze afspraken en ziet wel degelijk profijt in een dubbel schooladvies. Het is niet toegestaan om een schooladvies met drie types te geven. De basisscholen moeten in de komende tijd rekening houden met een bezoek van de onderwijsinspectie, dit is kortgeleden aangekondigd door Minister Dekker.

Wanneer een school een dubbel schooladvies geeft, dan moet de middelbare school het kind de kans geven om uit beide niveaus een keuze te maken. De middelbare school mag het kind niet direct op het laagst doorgegeven niveau plaatsen. Als het gaat om een school dat beide niveau aanbiedt, dan mag de middelbare school een leerling wel weigeren wanneer het zich aanmeldt voor een hoger niveau.

Regelgeving bij een loting

Het komt geregeld voor dat een populaire middelbare school teveel aanmeldingen krijgt, dan volgt er automatisch een loting. Vroeger werd er streng gekeken naar de uitslagen van de CITO toets, om de schifting te verkleinen. Dit is niet langer toegestaan, een kind dat hoogstwaarschijnlijk extra ondersteuning nodig zal hebben zal hetzelfde worden beoordeeld en in de loting terecht komen.

CITO toets

Alle kinderen in Groep 8 dienen een CITO toets af te leggen, deze zal aan het einde van het schooljaar worden gemaakt. De uitslag van de CITO toets zal beslissen welk niveau op het voorgezet onderwijs bij het kind past. De CITO toets bestaat uit drie onderdelen, op sommige scholen wordt daar nog een vierde onderdeel aan toegevoegd. De drie vaste onderdelen zijn taal, studievaardigheden en wiskunde (rekenen). Het mogelijke vierde onderdeel is wereldoriëntatie.

Wanneer alle CITO toetsen zijn nagekeken, zal er een gemiddelde worden berekend. Vervolgens zal het kind een score toegewezen krijgen. Het resultaat zal door zowel de leerkracht, als het kind en de ouders worden beoordeeld. Het schooladvies is uiteindelijk het belangrijkste.

Hoe ziet de CITO toets eruit?

De CITO toets bestaat uit 290 vragen, deze vragen zijn stuk voor stuk meerkeuzevragen. De CITO toets zal in drie dagdelen worden verdeeld, mogelijk komt daar nog een extra dagdeel bij in verband met het extra onderdeel wereldoriëntatie. Mocht de CITO toets uit vier onderdelen bestaan, dan komt het totaal aantal vragen uit op 380.

De CITO toets bestaat uit vragen die langs zijn gekomen in de lesstof op de basisschool. Het kan zijn dat er vragen langskomen die in Groep 6 of 7 zijn behandeld met het kind. De minimale eindscore is 501 punten, terwijl de maximale score op 550 punten ligt.